Kvinta

  

Výtvarná výchova – tématický plán

Školní rok 2010 -2011

 2 hodiny týdně, 66 hodin ročně

 

   

09      Úvod do studia výtvarné výchovy, kresebná cvičení – portrét, jedinec a rodina, mezilidské vztahy

 

 

10, 11 Kašírované nebo „balené“ objekty (zvířata, mýtické bytosti apod.)

 

 

12  Tvorba z papíru – ruční papír, origami, papírové objekty

 

 

01, 02 Tisk na textil, rytá a vosková batika

 

 

03 Keramika – různé způsoby zpracování keramické hlíny, její zdobení a využití

 

 

04, 05 Grafika – základní grafické techniky – linoryt, suchá jehla, tisk z koláže, slepotisk a jiné, výběr dvou technik pro grafickou práci

 

 

06 Malba – nauka o barvách a malířských technikách, kombinované techniky - cvičení

 

 

      Průběžně : Průřez dějinami umění, přehled teorie umění, návštěva výstav, exkurze,

                        projekty

 

 

                                                                                     Za PK VV:    Helena Netopilová