Kvarta

  

Výtvarná výchova – tématický plán

Školní rok 2010-2011

1 hodina týdně, 33 hodin ročně

  

09      Úvod do studia výtvarné výchovy, výtvarné hříčky – cvičení s využitím optických klamů – kresba, malba – uvědomění si vlivu výtvarných prostředků na lidské smysly

 

 

10, 11 Objem a prostor – cvičení – stavba z písmen (kresba, modelování z hlíny, tisk,  kresba předmětů z různých úhlů

 

 

12 , 01 Figura – základní proporce, figura v pohybu, detaily lidského těla – kresebná cvičení

 

 

02 Základy perspektivy – cvičení, kresebné návrhy na změnu různých městských detailů

 

 

03, 04 Ilustrace nebo komiks podle zvoleného literárního námětu – kresba nebo grafika

 

 

05, 06 Malba – malířské etudy, využití různých námětů podle výběru učitele, kombinované techniky

 

 

      Průběžně : Základní informace z dějin umění a výtvarných technik, návštěvy výstav,          

                        projekty

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                    Za PK VV:    Helena Netopilová